سفارش تبلیغ
صبا

دکتر ابراهیم فیاض

ایران آینده، به سوی الگویی مردمشناختی برای ابرقدرتی ایران

    نظر

 ایران آینده به سوی الگویی مردم‌شناختی برای ابرقدرتی ایران

چکیده/فهرست
سخن ناشر . 7 مقدمه .. 9 فصل اول مفهوم آینده‌نگری .. 13 فصل دوم مفهوم ابرقدرتی ...... 23 فصل سوم تاریخ شناسی ابرقدرتی ایران ...... 29 فصل چهارم جغرافیاشناسی ابرقدرتی ایران ... 37 فصل پنجم طرح ابرقدرتی ایران با توجه به مذهب .. 49 فصل ششم آموزش و ابرقدرتی ایران .... 59 فصل هفتم فلسفه ایران، مقدمه جهش ایرانی و ابرقدرتی آن . 67 فصل هشتم سیاستگذاری کلان معرفتی . 73 فصل نهم چارچوب سیاستگذاری فرهنگی برای ابرقدرتی ایران ........ 81 فصل دهم سیاستگذاری زبانی برای رسیدن به ابرقدرتی ........ 91 فصل یازدهم سیاستگذاری فناورانه ایران برای ابرقدرتی .... 99 فصل دوازدهم سیاستگذاری علوم انسانی در ایران ........ 107 فصل سیزدهم سیاستگذاری پزشکی ایران و ابرقدرتی ایران ...... 117 فصل چهاردهم سیاستگذاری رسانه‌ای در ایران برای رسیدن به ابرقدرتی ....... 123 فصل پانزدهم سیاستگذاری قومی ـ ارتباطی در ایران 131 نتیجه‌گیری .... 133