قرمز سبز آبي خاکستري
دنيا را دشمن بداريد، تا خدا دوستتان بدارد [حضرت مسيح عليه السلام ـ چون از ايشان درباره كاري كه خدا دوستي به بار مي آورد، پرسيدند ـ]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت